ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1.Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Alıcı Sözleşmesi”), Şahintepe Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı 2B Blok No:1 C İç Kapı No: ZO3 Başakşehir İstanbul adresinde mukim ACARZADE GIDA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Websitesi’nde üye olan Alıcı arasında, şirketimiz tarafından Websitesi’nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 1. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: “Alıcı” üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla şirketimiz  tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı / Kullanıcılar: “Websitesi”ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Websitesi: https://acarzadegida.com/ alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen şirketimizin işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web Websitesi.

Üye/Üyeler: “Websitesi”ne üye olan ve “Websitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Alıcı: “Websitesi” üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.

Satıcı: “Websitesi” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”.

Sanal Mağaza: “Satıcı”ların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayımlayabilme imkanına ve şirketimiz tarafından belirlenen diğer imkanlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “Websitesi”nin ilgili bölümünde belirtilen ve “Websitesi” üzerinden sağlanan “Hizmet”.

Üye Sayfası: “Alıcı”nın”Websitesi”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “Alıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Alıcı” üyeye özel sayfa.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Websitesi”nde şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise,”Websitesi”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup “Websitesi”de sağlanan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Alıcı” tarafından kabulü ile “Alıcı” “Websitesi”de yer alan ve yer alacak olan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Hak ve Yükümlülükler

4.1. “Alıcı”lık statüsünün kazanılması için, “Alıcı” üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Websitesi”nde bulunan üyelik formunu doldurup Alıcı Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun şirketimiz tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile “Alıcı”lık statüsü başlamakta ve böylece “Alıcı” işbu sözleşme ve “Websitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat “Kullanıcı” sorumludur. “Alıcı”lık hak ve yükümlülükleri sadece “Alıcı”lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Alıcı” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Alıcı”lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin şirketimizden talepte bulunması halinde, üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının “Alıcı” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda şirketimiz üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.2. “Alıcı” “Websitesi” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde “Websitesi”ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak şirketimizin ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini şimdiden kabul ve beyan eder.

4.4. “Alıcı”, “Websitesi”ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Websitesi” üzerinde yayımlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayımlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Alıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Websitesi” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Websitesi”nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Websitesi” üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Alıcı”nın “Websitesi” dâhilinde işbu üyelik ve gizlilik sözleşmesine ve kanun hükümlerine aykırı olarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak ‘’Alıcı’’nın kişisel verilerinin bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi hukuka uygun olarak sağlamakla yükümlü olmakla bu konuda gereken hassasiyeti göstermektedir. Yine 6698 sayılı Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yasal gereklere uygun hareket etmek (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) amacıyla yetkili makamlardan talep gelmesi halinde veya siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve ‘’Satıcı’’ şirketin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak amacıyla “Alıcı”nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

4.7. “Alıcı”nın “Alıcı Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Websitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Alıcı” tarafından oluşturulmakta olup söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Alıcı”nın sorumluluğundadır. “Alıcı”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Şirketimiz, “Websitesi”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Websitesi”nin her türlü kullanımına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

 • “Websitesi”nin “Alıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • “Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
 • Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
 • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Websitesi”ne ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
 • Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
 • Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);
 • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
 • Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • “Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
 • “Websitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yapılması;
 • Şirketimizin önceden yazılı iznini almaksızın, “Websitesi” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (datamining) veri taraması (data crawling) vb. “screenscraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Websitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayımlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Websitesi”nin ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup şirketimizin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9 Şirketimiz, “Alıcı” tarafından “Websitesi”ne beyan edilen ‘’Alıcı’’nın “Üye/Kişisel” bilgilerini (Ad, soyad, doğum tarihi, cep telefon numarası, adres, e-posta adresi, kredi kartının son 8 hanesi, cinsiyet, sosyal medya hesap bilgileri, ürün bilgileri, ürün tercihleri, alışveriş sıklığı,…) Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ne uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Websitesi”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve her türlü reklam, pazarlama, üyelik, satış ve kart işlemleri ile sair ticari iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sunulan ürün ve hizmetlerden ‘’Alıcı’’ nın faydalanması adına gerekli çalışmaların ilgili birimler ve anlaşmalı olunan 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin ‘’Alıcı’’ların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek yeniliklerin ve tüm haberlerin bildirilmesi,  iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerle hukuki ve ticari ilişkinin yürütülmesi, gerekli idari operasyonların yürütülmesi,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, mali ve hukuki işlerinin yürütülmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda teknik destek almak amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştiraklerine, hissedarlarına, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilecek, kullanabilecek ve saklayabilecektir. “Alıcı”, bilgilerinin şirketimiztarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirketimiz söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. ‘’Alıcı’’ kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

4.10 “Alıcı”; kendisi tarafından “Websitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “Websitesi”nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 “Alıcı”nın; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 10. ve 11. maddeleri uyarınca sahip olduğu haklar: ‘’Satıcı’’ tarafından işlenen kişisel verilerine erişmek, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etmek, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek, düzeltme veya silinme hakkını kullandığına ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı iştiraklerimiz ile bağlı ortaklıklarına, şirketlerine veya yurt içi-yurt dışı çalışılan üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmektir.‘’Alıcı’’, bu hakları ile ilgili bilgi almak ve haklarını kullanmak için ‘’Websitesi’’nde yer alan formu doldururarak, veri sorumlusu şirketimizin Başakşehir kuru gıda toptancıları sitesi şahin tepe mahallesi şehit polis fethi sekin caddesi dış kapı: 1c iç kapı: z03 3.ada 2B blok numara 3 adresine ıslak imzalı şekilde bizzat başvurabilir veya destek@acarzadegida.com e-posta adresinden göndererek şirketimiz ile irtibata geçebilir. Üye, şirketimiz tarafından işbu üyelik sözleşmesi ile bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Alıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri, şirketimizin bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı şirketimizden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Şirketimizin,Hizmet’leri,bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 1. Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz,6698 sayılı Kanun, işbu sözleşmeyle ilgili mevzuat ve kendi takdirine bağlı, tamamen ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda “Websitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Alıcı” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, şirketimiz işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından şirketimizden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şirketimizmakul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Şirket Kayıtlarının Geçerliliği

“Alıcı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda şirketin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “şirketimiziyemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Bütünlük

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.İşbu üyelik ve gizlilik sözleşmesi, satıcı şirkete Kişisel Verileri Koruma Politikası ve Aydınlatma Metni ile birlikte değerlendirilir.

 1. Bildirim

‘Üyeler ile kayıt olurken ticari ileti izni dahilindebildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek ‘’Alıcı’’nın sorumluluğundadır.

Alıcı üye Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.