6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 sayılı Kanun) KAPSAMINDA AYDINLATMA VE ONAY METNİ 

6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak (Veri Sorumlusu) şirketimiz, işbu aydınlatma metninde siz müşterilerimize dair kişisel verilerin ne tür yöntemle ve hukuki sebeple toplandığını, bu kişisel verilerinizin kullanım alanlarını, amaçlarını ve şekillerini, Veri Sorumlusu’nun bu kişisel verilerinizi kimlerle ne şekilde ve ne amaçla paylaşabileceğini, veri sorumlusunun işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örn; ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres gibi her türlü veri.

Özel nitelikli kişisel veri nedir?

Etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler’’ özel nitelikli kişisel verilerdir.

 “Veri  Sorumlusu “olarak yükümlülüğümüz 

Şirketimiz,6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu olarak, siz müşterilerimizin kişisel verilerinin bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi hukuka uygun olarak sağlamakla yükümlü olmakla bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğini sizlerle paylaşmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanağı 

Veri Sorumlusu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük ve hizmet standartları çerçevesinde yasalarda sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyi; kurulan hukuki ilişki çerçevesinde her türlü mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefon numarası, adres, e-posta adresi, cinsiyet, banka hesap bilgileriniz vs.) 6698 sayılı Kanunda öngörülen yöntem ve usuller ile işleyebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebep 

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından, taraflar arasında kurulan hukuki ilişki kapsamındaki görev ve sorumlulukları yerine getirmek adına 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi C bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.’’ hükmüne dayanarak sizlerle kurulan sözleşmenin ifası kapsamında sayılması sebebiyle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kişisel Veri Saklama-İmha Politikasına uygun olmak, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacının sona ermesinden sonra silinecek olup yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzun ya da daha kısa süre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 86/2 uyarınca Veri Sorumlusu olarak işveren işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu süre geçtikten ve kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamı ortadan kalktıktan sonra kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 • Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Veri Sorumlusu, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istediğinde veya;

– Yasal gereklere uygun hareket etmek (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda), yasal işlemlere uymak;

– Veri Sorumlusu’nun kendi haklarını koruması ve savunması;

için, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 • Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Paylaşımı 

İşlenen kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu tarafından sözleşme kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi ve işveren olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına, gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkinin yürütülmesi, şirket içi yapılacak toplantı, davet gibi organizasyonlarda, üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerde, kampanya, pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon, hediye, indirim gibi lehine sağlanacak faydalar ve sair katma değerli hizmetler sunulması amacıyla, şirketimiz tarafından gerekli idari operasyonların yürütülmesi,  şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, mali ve hukuki işlerin yürütülmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda teknik destek almak amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt içi veya yurt dışı sözleşme ilişkisi ile çalışılan üçüncü kişilerle paylaşılmasına, Group şirketlerine, hissedarlarımıza, 6698 sayılı Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 

6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

–  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

–  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

–  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

–  kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

–  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

–  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

– kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

amacıylaya da işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek amacıyla doğan taleplerinizi destek@acarzadegida.com  e-posta adresinden her zaman iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi         

Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel veriler, şirket tarafından kurulan ortak bilişim sistemlerinde/veri tabanında bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar ve 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.Bununla birlikte Veri Sorumlusu, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Veri Sorumlusu’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Veri Sorumlusu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. Bu Aydınlatma Metninde Yapılabilecek Değişiklikler

Veri Sorumlusu bu gizlilik bildirimini 6698 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler ve bu Kanun uyarınca kurulan Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda zaman zaman güncelleştirme hakkını saklı tutar. Bu güncelleştirmeler, siz personellere yazılı olarak bildirilmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu konudaki taleplerinizi ayrıca başvuru formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

 1. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Aydınlatma Metni ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıdaki hükümler uyarınca personel, Veri Sorumlusu tarafından hizmet sözleşmesine ek işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğini kabul etmektedir.

 1. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA TOPLANAN ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERE DAİR ONAY FORMU

6698 sayılı Kanun uyarınca kurulan sözleşme ilişkisi kapsamında Veri Sorumlusu şirket tarafından toplanan kişisel verilerim için rızam gerekmektedir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini/işlenebileceğini, kimlere hangi amaçla aktarıldığını/aktarılabileceğini, özel nitelikli kişisel verilerimin toplandığı/toplanacağı yöntem ve hukuki sebebi ve yine 6698 sayılı Kanun 11. Maddesi kapsamındaki haklarımın neler olduğu konusunda bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metni’nde sayılan, bu kişisel verilerime dair uygulanan/uygulanacak işlemler ile ilgili Açık Rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru formunu indirmek için tıklayın.